تور فیلیپین

ســــــوالات متــــــداول

بهترین فصل سفر به فیلیپین کی است؟

بهترین فصل سفر به فیلیپین، اواخر پاییز تا اواخر تابستان است.

تور فیلیپین چند روزه است؟

معمولا تور فیلیپین 7 شب و 8 روز است.